Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

Kto jest administratorem danych?

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Izabela Trojan, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

  JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH?

  Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

  CZY ADMINISTRATOR POWOŁAŁ INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH?

  Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

  W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, obowiązki administratora oraz informuje o używaniu plików cookies.

  1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 110, 4.5.2016, p. 1-88, dalej: RODO

  2. Usługobiorca to osoba fizyczna, osoba prawna, firma lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

  3. Usługodawca w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do zebranych danych osobowych.

  4. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Usługobiorcy w chwili dokonanie przez niego zakupu towaru lub usługi.

  SKĄD POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE I JAKIE SĄ ICH ŹRÓDŁA?

  Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

  • od osób, których dane dotyczą
  • w przypadku rejestracji przy użyciu portali społecznościowych, za wyrażoną świadomą zgodą tych osób, z tych portali społecznościowych

  JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

  W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą
  (Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)

  JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA PRZEZ NAS DANYCH?

  Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

  • Realizacji usług elektronicznych:
   • Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
  • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
  • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

  JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH?

  Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
   • art. 6 ust. 1 lit. a
    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
   • art. 6 ust. 1 lit. b
    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
   • art. 6 ust. 1 lit. f
    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

  JAKI JEST PRAWNIE UZASADNIONY INTERES REALIZOWANY PRZEZ ADMINISTRATORA?

  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;
  • W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów
  • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
  • W celu realizacji marketingu bezpośredniego

  PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

  Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

  W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

  KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH W TYM DANYCH OSOBOWYCH?

  Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.

  Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.

  Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:

  • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
  • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
  • Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)
  • Firmy odpowiedzialne za prowadzenie księgowości Administratora (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

  CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

  Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.

  CZY DANE OSOBOWE BĘDĄ PODSTAWĄ ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI?

  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

  JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

  • Prawo dostępu do danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
  • Prawo do sprostowania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
  • Prawo do usunięcia danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

   W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
  • Prawo wniesienia skargi
   Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO oraz realizacją pozostałych usług oferowanych przez Usługodawcę takich jak:

 • Przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych o nowościach, promocjach, wyprzedażach, usługach lub wydarzeniach
 • Udzielanie odpowiedzi na wiadomości kierowane do Usługodawcy za pomocą narzędzi udostępnionych przez klienta
 • Prowadzenie rozmów typu chat online
 • Zawarcia umowy
 • Dokonania rozliczeń
 • Dostarczenia zamówionego przez użytkownika towaru lub wykonanie usługi
 • Możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy)
 • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
 • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Realizacja zamówionych usług
 • Windykacja należności
 • Prezentacja oferty lub informacji
 • W celu prawidłowego zawarcia umów sprzedaży zawartych w ramach sklepu internetowego Usługodawcy

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

3. Dane osobowe oraz inne informacje uzyskane przez Administratora mogą zostać przetworzone w celu utworzenia profilu klienta, a w szczególności jego preferencji, typu osobowości i zainteresowań w celach informacyjnych i statystycznych wyłącznie do użytku Usługodawcy.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej lub świadczenia usług przez Usługodawcę.

Wymaganymi danymi osobowymi mogą być:

 • Imię i nazwisko
 • Płeć
 • Adres dostawy
 • Adres korespondencyjny
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Data urodzenia
 • Numer PESEL
 • Numer NIP

W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja zakupu lub usługi.

5. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.

6. Ponadto administrator przetwarza również następujące dane:

wszelkie ankiety, testy, formularze, które Usługobiorca dobrowolnie wypełnia
Prace, ćwiczenia i analizy wykonane przez usługobiorcę samodzielnie lub z pomocą wyznaczonej przez Usługodawcę osoby

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE USŁUGOBIORCY

Usługobiorcy przysługuje prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w całości lub we wskazanym zakresie (np. Przesyłania informacji handlowych) – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Wycofanie zgody nie wpłynie na dokonane wcześniej czynności oraz zawarte umowy.
Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wskazanych przed Usługobiorcę danych osobowych w terminie nie przekraczającym miesiąca od dnia wskazania przez Usługobiorcę konkretnych żądań wymienionych w punkcie 1 które nie naruszają podjętych przez Usługobiorcę zobowiązań wobec Usługodawcy.

3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca ma prawo przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z Usługodawcą, jeśli będzie to konieczne do wykonania zawartej umowy, zakupu lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Usługodawcy. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • kancelarie prawne i windykatorzy
 • banki
 • biura rachunkowe
 • operatorzy płatności
 • operatorzy systemu komentarzy
 • przekazywać dane osobowe podmiotom realizującym usługi w imieniu Administratora
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

2. Poza celami wskazanymi w niniejszej polityce prywatności dane osobowe klienta nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych tych podmiotów.

3. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami.

PLIKI „COOKIES”

1. Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) lub podobną technologię do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej oraz jego preferencjach. Są to m.in. fragmenty informacji zawierające unikalne kody referencyjne wykorzystywane m.in. w celach reklamowych, statystycznych lub w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane są głównie w celu dopasowania strony internetowej do jego preferencji. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować Użytkownika. Mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

3. Użytkownik ma prawo i możliwość samodzielnej zmiany preferencji, dotyczących akceptacji plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki. Brak zmian w ustawieniach przeglądarki Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu

4. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” – są dostępne tylko do czasu zamknięcia przeglądarki

„stałe” – zachowywane na dłuższy czas pozwalają rozpoznać Użytkownika po jego ponownym wejściu na stronę

„analityczne” – gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu i służą do opracowania statystyk nie zapisując konkretnych danych osobowych Użytkownika.

5. Wszystkie pliki „cookies”, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z prawem Unii Europejskiej.